Egzamin na Wózki widłowe

  Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.
Pokaż wszystkie odpowiedzi
 
 

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

 • zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • oznaczenia CE zamieszczonego na urządzeniu
 • deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę
odpowiedź

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

 • wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
 • zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

 • są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • określa konserwator urządzenia
 • określa w protokole inspektor wykonujący badanie
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

4. Dozorem technicznym nazywamy:

 • określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
 • instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
 • Urząd Dozoru Technicznego/li>
 • UDT, WDT, TDT
odpowiedź

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

 • Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
 • Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
 • Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

 • modernizacja urządzenia technicznego
 • naprawa urządzenia technicznego
 • usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
 • wytworzenie nowego urządzenia
odpowiedź

7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

 • naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • w niewielkim zakresie kompetentny operator
odpowiedź

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

 • całkowita, częściowa, ograniczona
 • pełna, ograniczona, uproszczona
 • pełna, cykliczna, sporadyczna
 • UDT, WDT, TDT
odpowiedź

9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

 • konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

 • urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
 • posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
 • urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
 • wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
odpowiedź

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

 • urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
 • przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
 • przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
 • wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
odpowiedź

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

 • otrzymuje pisemne upomnienie
 • otrzymuje zalecenia pokontrolne
 • podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

 • wydaje decyzję wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego
 • wystawia mandat karny
 • pisemnie poucza eksploatującego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

 • niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
 • powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
 • niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
 • zgłasza urządzenie do wykonania naprawy
odpowiedź

15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatującego urządzenie techniczne
 • inspektora bhp
 • Państwową Inspekcję Pracy
odpowiedź

16. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to::

 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
 • wyciągi towarowe i wyciągi statków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

17. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

 • żurawie o udźwigu do 3,2 t
 • wciągniki i wciągarki oraz suwnice
 • wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
 • zawiesia transportowe
odpowiedź

18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

 • każda usterka UTB
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie
odpowiedź

19. Nieszczęśliwy wypadek to:

 • nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
 • nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
 • nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
 • każda usterka UTB spowodowana przyczyną losową
odpowiedź

20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

 • uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • uzgodnienia z przełożonym
 • uzgodnienia ze służbą BHP
 • jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora
odpowiedź

21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

 • eksploatujący urządzenie techniczne
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • inspektor UDT
odpowiedź

22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

 • osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
 • pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
 • zakładowe służby utrzymania ruchu
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

 • zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
 • uprawniony operator
 • wyznaczony pracownik eksploatującego
 • konserwator urządzenia technicznego
odpowiedź

24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

 • w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
 • przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
 • po naprawie urządzenia technicznego
 • po każdej zmianie eksploatującego
odpowiedź

25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

 • ograniczonym
 • pełnym
 • uproszczonym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

 • wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
 • przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
 • posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:

 • jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
 • stwierdzi, że dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
 • urządzenie jest niesprawne
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

30. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
odpowiedź

31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
 • wykonywanie napraw urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

 • aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
 • aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego
odpowiedź

33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

 • instrukcję eksploatacji urządzenia
 • decyzję i protokół z wykonanych czynności
 • deklarację zgodności CE
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:

 • operator w ramach posiadanych umiejętności
 • konserwator
 • zakład uprawniony
 • eksploatujący
odpowiedź

35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

 • obsługujący urządzenie
 • producent urządzenia
 • zakładowy inspektor BHP
 • inspektor UDT
odpowiedź

36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

 • instrukcji eksploatacji urządzenia
 • ustawie o dozorze technicznym
 • dzienniku konserwacji
 • protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT
odpowiedź

37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

 • sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
 • wykonuje próby statyczną i dynamiczną
 • wykonuje próby ruchowe urządzenia
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje::

 • firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
 • inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne
 • jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
 • jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego
odpowiedź

40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

 • po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
 • po wymianie cięgien nośnych
 • raz na rok
 • po wypadku na urządzeniu
odpowiedź

41. Obowiązki obsługującego określone są:

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

 • konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
 • inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pracownika serwisu producenta
 • operatora
odpowiedź

43. Jednostką dozoru technicznego jest:

 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Wojskowy Dozór techniczny/li>
 • Transportowy dozór Techniczny
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

 • Rzeczypospolitej Polskiej
 • Unii Europejskiej
 • nie mają określonego obszaru ważności
 • krajów strefy Schengen
odpowiedź

45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

 • instrukcji eksploatacji producenta
 • przepisów BHP
 • przepisów wewnątrzzakładowych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

 • dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
 • dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

 • informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
 • podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
 • terminów badań technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
 • informacji o sposobie obsługi urządzenia
odpowiedź

48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

 • zbiór protokołów z badań wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
 • dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
 • treść aktualnych aktów prawnych
 • wykaz uprawnionych operatorów
odpowiedź

49. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

 • nie podlega odwołaniu
 • może zostać zmieniona przez inspektora PIP
 • podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
 • każda odpowiedź jest niepoprawna
odpowiedź

50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

 • złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
 • ukończyła 18 lat
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

 • przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
 • oznakowuje urządzenie naklejką, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
 • informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, że wyraża zgodę na eksploatację urządzenia
 • sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzję administracyjną zezwalającą na eksploatację
odpowiedź

52. Zaświadczenia kwalifikacyjne:

 • są ważne bezterminowo
 • są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
 • są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
 • są ważne przez okres 15 lat
odpowiedź

53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • podlega ukaraniu mandatem karnym
 • nie podlega karze
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
 • podlega wyłącznie karze grzywny
 • podlega karze więzienia
odpowiedź

55. Instrukcja eksploatacji to:

 • zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
 • zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
 • instrukcja, którą musi stworzyć użytkownik urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

 • jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
 • jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia mają napęd ręczny
 • jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
 • od osób po 60 roku życia
odpowiedź

57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

 • tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
 • wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
 • inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
 • wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t
odpowiedź

58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

 • odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatację tego urządzenia
 • zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatację urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

 • ważne na terenie Unii Europejskiej
 • ważne z dowodem tożsamości
 • bezterminowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

 • udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia
 • powiadomić przełożonego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

61. Obsługującemu nie wolno:

 • podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
 • kontrolować stanu technicznego urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia
odpowiedź

62. Formami dozoru technicznego są:

 • dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
 • badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
 • UDT, TDT, WDT
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:

 • jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru tchnicznego szczegółowych warunków eksploatacji
 • jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego
odpowiedź

64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:

 • jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
 • jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
 • jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
 • nie jest nigdy dopuszczalna
odpowiedź

65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

 • zawsze niedozwolone
 • dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku
 • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
 • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7
odpowiedź

66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest:

 • dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
 • dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10
 • dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 • właściciel urządzenia
 • UDT, TDT, WDT
 • PIP
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

 • w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
 • bezpośrednio po egzaminie
 • w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
 • listem poleconym lub pocztą elektroniczną po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu
odpowiedź

69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

 • tylko w formie papierowej
 • w formie elektronicznej lub papierowej
 • tylko w formie elektronicznej
 • przez obsługującego
odpowiedź

70. Instrukcja stanowiskowa:

 • jest zawsze dostarczana wraz z instrukcją obsługi przez producenta urządzenia
 • stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
 • jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
 • nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych
odpowiedź

71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

 • może obsługiwać UTB o ile kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy
 • może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
 • może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
 • składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
odpowiedź

72. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:

 • na pisemny wniosek obsługującego
 • automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
 • na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
 • po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
odpowiedź

73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

 • maksymalną wysokością podnoszonego ładunku
 • maksymalną objętością podnoszonego ładunku
 • maksymalną masą podnoszonego ładunku
 • iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku
odpowiedź

74. Masa netto 1000 l wody wynosi ok:

 • 800 kg
 • 900 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
odpowiedź

75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:

 • 800 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
 • 900 kg
odpowiedź

76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:

 • 800 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
 • 1200 kg
odpowiedź

77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:

 • zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
 • przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
 • dokumentacji przewozowej i magazynowej
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

 • w instrukcji eksploatacji
 • na tabliczce znamionowej
 • na urządzeniu technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

 • kg
 • Pa
 • mth
 • mm
odpowiedź

80. Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

 • pompa, zamek hydrauliczny, filtr oleju
 • rozrusznik, potencjometr, silnik elektryczny
 • manometr, zawór zwrotny, odpowietrznik
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
odpowiedź

81. Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed:

 • nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym
 • skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
 • nieautoryzowanym uruchomieniem urządzenia
 • dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego
odpowiedź

82. Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest:

 • pompa tłoczkowa
 • siłownik hydrauliczny
 • rozdzielacz hydrauliczny
 • zawór przelewowy
odpowiedź

83. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest:

 • silnik hydrauliczny
 • pompa hydrauliczna
 • kompresor
 • sprężarka
odpowiedź

84. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie:

 • utrzymanie stałego ciśnienia w układzie hydraulicznym
 • utrzymanie siłownika w stałej pozycji
 • zabezpieczenie układu podnoszenia przed opadaniem
 • zasilanie układu hydraulicznego
odpowiedź

85. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się:

 • z ładunkiem nominalnym na wysokości ok 1/3 wysokości podnoszenia
 • z włączonym silnikiem bez ładunku
 • wychylając i przytrzymując dźwignię mechanizmu aż do momentu uzyskania przez układ skrajnego położenia
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
odpowiedź

86. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu:

 • dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach
 • zabezpieczenia układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
 • skierowanie przepływu oleju hydraulicznego do poszczególnych obwodów
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
odpowiedź

87. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest:

 • siłownik mechanizmu podnoszenia
 • silnik hydrauliczny
 • siłownik mechanizmu przechyłu
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

88. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest:

 • zamek hydrauliczny
 • zawór dławiący
 • rozdzielacz hydrauliczny
 • zawór bezpieczeństwa
odpowiedź

89. Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu:

 • zmniejszenie ciśnienia oleju
 • zabezpieczenie pompy hydraulicznej przed uszkodzeniem
 • spowolnienie prędkości opuszczania podniesionego ładunku, podczas pęknięcia przewodu hydraulicznego
 • zablokowanie opuszczania siłownika podczas pęknięcia przewodu hydraulicznego
odpowiedź

90. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego:

 • utrzymuje nurnik siłownika podnoszenia w stałym położeniu
 • jest elementem ograniczającym udźwig
 • zabezpiecza pompę hydrauliczną przed uszkodzeniem
 • ogranicza prędkość opuszczania podniesionego ładunku, w przypadku pęknięcia węża hydraulicznego
odpowiedź

91. W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest:

 • z powrotem do zbiornika oleju
 • na zewnątrz wózka
 • do innej sekcji rozdzielacza
 • do siłownika
odpowiedź

92. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa:

 • wytwórca urządzenia
 • konserwator
 • operator
 • inspektor UDT
odpowiedź

93. Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym:

 • są źródłem zasilania układów
 • zapewniają stateczność wózka
 • decydują o prędkości ruchów roboczych
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

94. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to:

 • napięcie znamionowe [V]
 • pojemność [Ah]
 • masa własna [kg]
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

95. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest:

 • zabezpieczony przed przypadkowym zadziałaniem
 • umieszczony blisko operatora
 • koloru czerwonego
 • odpowiedź b i c jest prawidłowa
odpowiedź

96. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP:

 • wyłącza działanie mechanizmów jazdy
 • wyłącza działanie mechanizmów podnoszenia
 • uruchamia sygnalizację ostrzegawczą
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

97. Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych:

 • pełne
 • superelastyczne
 • pneumatyczne
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

98. Kto decyduje o rodzaju i wielkość opon zastosowanych w wózku:

 • producent opon
 • konserwator
 • producent wózka
 • inspektor UDT
odpowiedź

99. Graniczne zużycie opon superelastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to:

 • minimalna wartość bieżnika 1,6 mm
 • zmniejszenie grubości opony o 25% lub do wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie
 • brak bieżnika
 • minimalna wartość bieżnika 2 mm
odpowiedź

100. Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji:

 • wszelkie przecięcia i rozwarstwienia gumy, uszkodzenia mechaniczne
 • brak bieżnika
 • zmniejszenie grubości opony poniżej wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

101. Święcąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o:

 • niskim poziomie oleju
 • podwyższonej temperaturze silnika
 • zbyt niskim ciśnieniu oleju
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa

odpowiedź

102. Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni:

 • mechanizmu podnoszenia
 • mechanizmu przechyłu masztu
 • mechanizmu przesuwu wideł
 • mechanizmu przesuwu karetki

oznaczenie na dźwigni mechanizmu podnoszenia

odpowiedź

103. Widząc świecącą się kontrolkę operator:

 • powinien sprawdzić, czy pasy są prawidłowo zapięte
 • może kontynuować pracę
 • może kontynuować pracę ze zmniejszoną prędkością jazdy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

kontrolka pasów

odpowiedź

104. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje:

 • ruch wideł w dół
 • ruch wideł w górę
 • przechył masztu „na siebie”
 • przechył masztu „od siebie”

dźwignia

odpowiedź

105. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje:

 • ruch wideł w dół
 • ruch wideł w górę
 • ruch mechanizmu przechyłu masztu
 • ruch mechanizmu przesuwu karetki

wychylona dźwignia

odpowiedź

106. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora muszą być wyposażone w:

 • hamulec zasadniczy
 • hamulec postojowy
 • mechanizm ryglujący koła jezdne
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

107. Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez:

 • pedał hamulca nożnego
 • zwolnienie nacisku na dźwignię sterującą jazdę wózka
 • wychylenie dyszla prowadzącego w skrajne górne i dolne położenie
 • odpowiedź b i c jest prawidłowa
odpowiedź

108. W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi:

 • siłowniki układu podnoszenia
 • łańcuchy nośne
 • karetka
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

109. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu:

 • duplex
 • triplex
 • maszt z wolnym skokiem
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

110. Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

 • łącznik STOP
 • kabina wózka, pas bezpieczeństwa
 • podpory
 • przeciwwaga
odpowiedź

111. Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?

 • kabina wózka, pas bezpieczeństwa
 • łącznik STOP
 • stan zużycia opon
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

112. Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe:

 • z kołnierzem
 • koloru czerwonego
 • wykorzystywane do zasilania kuchenek gazowych
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

113. W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest:

 • cięgnem nośnym
 • cięgnem przeciwślizgowym
 • cięgnem napędowym
 • żadnym z powyższych
odpowiedź

114. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

 • lampkę kontrolną świec żarowych
 • lampkę kontrolną ładowania
 • lampkę kontrolną ciśnienia oleju hydraulicznego
 • lampkę kontrolną oświetlenia

lampka kontrolna świec źarowych

odpowiedź

115. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

 • lampkę sygnalizującą błędne podłączenie biegunów akumulatora (dotyczy tylko wózków akumulatorowych)
 • lamkę sprawności akumulatora, która dotyczy tylko wózków akumulatorowych
 • lampkę kontrolną ładowania akumulatora
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa

lampka kontrolna ładowania akumulatora

odpowiedź

116. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

 • wskazania ogranicznika udźwigu wózka
 • lampkę kontrolną temperatury cieczy chłodzącej
 • lampkę kontrolną poziomu paliwa
 • lampkę kontrolna stopnia naładowania akumulatora

lampka kontrolna temperatury cieczy chłodzącej

odpowiedź

117. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

 • lampkę kontrolną – włączenia hamulca postojowego
 • lampkę kontrolną – awaria silnika
 • lampkę kontrolną – przeciążenie
 • lampkę kontrolną – nadmierna prędkość obrotowa silnika

lampka kontrolna włączenia hamulca postojowego

odpowiedź

118. Zapalona lub migająca lampka kontrolna:

 • oznacza przekroczenie okresu serwisowego lub awarię urządzenia
 • oznacza konieczność regulacji naciągu cięgien nośnych
 • powinna być zapalona podczas pracy silnika
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

przekroczenie okresu serwisowego lub awarię urządzenia

odpowiedź

119. Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien:

 • przestrzegać zapisów instrukcji eksploatacji wózka oraz instrukcji osprzętu wymiennego
 • przestrzegać przepisów zakładowych
 • stosować się do właściwego diagramu udźwigu
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

120. Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez:

 • konserwatora wózków jezdniowych
 • operatora wózków jezdniowych
 • producenta osprzętu wymiennego
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

121. Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny:

 • zwiększa udźwig wózka
 • zmniejsza udźwig wózka
 • nie ma wpływu
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

122. Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka:

 • urządzenie należy zgłosić do badania w UDT
 • urządzenie można eksploatować bez dodatkowych badań w UDT
 • operator wykonuje próby z przeciążeniem
 • operator dokonuje wpisu w dzienniku konserwacji
odpowiedź

123. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje:

 • uruchomienie mechanizmu podnoszenia
 • uruchomienie mechanizmu przechyłu
 • uruchomienie mechanizmu przesuwu bocznego
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

uruchomienie mechanizmu przesuwu bocznego

odpowiedź

124. Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy:

 • wytwórca nie zabronił takiej pracy
 • urządzenie jest wyposażone w stosowny diagram udźwigu
 • montaż przedłużek został wykonany zgodnie z zaleceniami wytwórcy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

125. Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to:

 • łącznik STOP
 • łącznik brzuszny
 • kontakt zluzowania łańcucha nośnego
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

126. Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

 • łącznik STOP
 • stacyjka
 • klawiatura kodów dostępu
 • odpowiedź b i c jest prawidłowa
odpowiedź

127. Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza:

 • maksymalny udźwig jednej widły wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła widły
 • maksymalny udźwig pary wideł wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła wideł
 • wymiary zewnętrzne widły nośnej
 • symbol kontroli jakości
odpowiedź

128. Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi:

 • 0,5 t
 • 2,5 t
 • 5,0 t
 • 12,0 t
odpowiedź

129. Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się:

 • „skokowym”, przerywanym ruchem siłownika do góry
 • brakiem realizacji wykonania zadanych ruchów mechanizmu podnoszenia
 • głośną pracą pompy hydraulicznej
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

130. „Skokowy” ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany:

 • zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym
 • nadmierną korozja łańcucha układu podnoszenia
 • uszkodzoną rolka prowadzącą masztu
 • uszkodzonym przewodem hydraulicznym zasilającym siłownik podnoszenia
odpowiedź

131. Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać:

 • wyciekiem zewnętrznym
 • niekontrolowanym opadaniem ładunku
 • „skokowym”, przerywanym ruchem siłownika do góry
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

132. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej:

 • maleje
 • wzrasta
 • temperatura nie ma wpływu na gęstość oleju
 • pozostaje bez zmian
odpowiedź

133. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza:

 • zawsze przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy
 • zawsze 1 raz w miesiącu
 • zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji
 • zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badań okresowych
odpowiedź

134. O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć:

 • 5% w czasie 10 min
 • 5° w czasie 10 min
 • 10° w czasie 10 min
 • brak ustalonych wytycznych
odpowiedź

135. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć:

 • 100 mm w ciągu pierwszych 10 min
 • 50% długości siłownika w ciągu pierwszych 10 min
 • 200 mm w ciągu pierwszych 10 min
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

136. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć:

 • 100 mm w ciągu pierwszych 10 min
 • 50% długości siłownika w ciągu pierwszych 10 min
 • 200 mm w ciągu pierwszych 10 min
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

137. Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi:

 • 50% obciążenia nominalnego
 • 100% obciążenia nominalnego
 • 110% obciążenia nominalnego
 • 125% obciążenia nominalnego
odpowiedź

138. O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi:

 • 100 mm
 • 500 mm
 • 2500 mm
 • próby nie wykonuje się
odpowiedź

139. Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać:

 • z obciążeniem nominalnym
 • z obciążeniem 50% nominalnego
 • bez obciążenia
 • z obciążeniem 125% nominalnego
odpowiedź

140. Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje:

 • próbę szczelności wewnętrznej
 • próbę zaworu przelewowego
 • ocenę szczelności zewnętrznej
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

141. Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać:

 • sprawdzając zgodność realizowanych ruchów z oznaczeniami
 • bez obciążenia
 • wychylając dźwignie sterownicze we wszystkie przewidziane przez wytwórcę kierunki
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

142. Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje:

 • całe wyposażenia hydrauliczne wózka wraz z osprzętem dodatkowym
 • osprzęt nie stanowi wyposażenia wózka i nie podlega kontroli przez operatora
 • próby sprawdzające poprawność działania wykonuje tylko konserwator
 • próbę z obciążeniem 125%
odpowiedź

143. Akumulatory kwasowe można ładować:

 • w każdym pomieszczeniu niezależnie od przeznaczenia
 • tylko w pomieszczeniu klimatyzowanym
 • w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym
 • wyłącznie w pomieszczeniach ogrzewanych
odpowiedź

144. Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka:

 • nie musi posiadać wentylacji, ale musi być ogrzewane
 • musi być ogrzewane i musi posiadać wentylację
 • musi posiadać wentylację
 • brak jednoznacznych wytycznych
odpowiedź

145. Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest:

 • sprawdzenie stopnia naładowania akumulatora
 • sprawdzenie poziomu elektrolitu
 • sprawdzenie poprawności zamocowania akumulatora
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

146. Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna:

 • posiadać uprawnienia elektryczne SEP
 • przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcji
 • posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji wózków
 • posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków
odpowiedź

147. Łącznik bezpieczeństwa „STOP” służy do:

 • awaryjnego zatrzymania pracy wózka
 • normalnego zatrzymania pracy silnika
 • zabezpiecza przed uruchomieniem wózka przez osoby nieuprawnione
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

148. W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek:

 • zatrzymać wózek
 • przerwać pracę
 • opuścić ładunek (pod warunkiem nie zwiększenia zagrożenia)
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

149. Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać:

 • tylko podczas przeglądów konserwacyjnych
 • tylko w ramach przeglądów specjalnych
 • zawsze przed rozpoczęciem pracy
 • nie ma konieczności sprawdzania poprawności działania
odpowiedź

150. Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera:

 • deklaracja zgodności CE
 • instrukcja eksploatacji wózka
 • protokół z badań UDT
 • dyrektywa maszynowa
odpowiedź

151. Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do:

 • zaleceń instrukcji eksploatacji wózka
 • wyłącznie warunków panujących w miejscu eksploatacj
 • preferencji operatora
 • wymagań właściciela terenu
odpowiedź

152. Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować:

 • poprawę właściwości jezdnych wózka
 • zmniejszenie stateczności wózka podczas transportu ładunków
 • nie ma żadnego wpływu na stateczność wózka
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

153. Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma:

 • gwałtowne hamowanie, najeżdżanie na przeszkody z dużą prędkością
 • jazda ze zbyt niskim ciśnieniem
 • manewrowanie wózkiem na małej przestrzeni
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

154. Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi:

 • poprawia właściwości jezdne wózka
 • nie ma żadnego wpływu na bezpieczną eksploatację
 • może spowodować utratę stateczności wózka
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

155. Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza:

 • konserwator podczas przeglądów konserwacyjnych
 • operator w ramach czynności przed rozpoczęciem pracy
 • inspektor UDT w trakcie wykonywanych czynności
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

156. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczną eksploatację, operator wózka:

 • powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności, ale nie przerywa pracy
 • wstrzymuje pracę urządzenia i powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności
 • kontynuuje pracę zmniejszając prędkość jazdy
 • kontynuuje pracę zmniejszając prędkości poruszania się
odpowiedź

157. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien:

 • zjechać w bezpieczne miejsce, opuścić ładunek, wyłączyć silnik
 • może kontynuować jazdę jeśli stan oleju jest prawidłowy
 • nie musi podejmować żadnych działań
 • odpowiedź b i c jest prawidłowa
odpowiedź

158. Po zakończeniu pracy operator powinien:

 • upewnić się, że widły są opuszczone, wózek jest w miejscu stałego postoju i nie stwarza zagrożenia
 • uruchomić hamulec postojowy
 • wcisnąć łącznik STOP
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

159. Sprawne dźwignie sterujące:

 • po zwolnieniu nacisku powinny samoczynnie wracać do pozycji neutralnych
 • mogą nie mieć oznaczeń gdy operator wie do czego służą
 • powinny realizować kierunki ruchów zgodne z oznaczeniami
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

160. Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje:

 • instrukcji obsługi wózka
 • ustawa o dozorze technicznym
 • dyrektywa maszynowa
 • wewnętrzne przepisy zakładowe
odpowiedź

161. Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w:

 • rozporządzeniu w sprawie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego
 • instrukcji obsługi wózka
 • ustawie o dozorze technicznym
 • wytycznych inspektora BHP
odpowiedź

162. Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji:

 • pozycja masztu nie ma znaczenia
 • przechylony „na siebie”
 • przechylony „od siebie”
 • pionowej
odpowiedź

163. Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać:

 • z ładunkiem 110% udźwigu urządzenia
 • z ładunkiem 125% udźwigu urządzenia
 • bez ładunku
 • bez ładunku a następnie z ładunkiem nominalnym
odpowiedź

164. Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, że jego działanie jest nieprawidłowe powinien:

 • wstrzymać eksploatację urządzenia
 • poinformować przełożonego
 • kontynuować pracę ze zmniejszoną prędkością jazdy
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

165. W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien:

 • w ramach posiadanych kompetencji wykonać naprawę hamulca
 • wstrzymać eksploatację urządzenia
 • poinformować Urząd Dozoru Technicznego
 • kontynuować pracę z zachowaniem szczególnej ostrożności
odpowiedź

166. W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien:

 • uzupełnić płyn hamulcowy i kontynuować jazdę do zakończenia pracy
 • >wstrzymać eksploatację urządzenia i powiadomić przełożonego
 • wstrzymać eksploatację urządzenia i powiadomić inspektora UDT
 • odpowiedź b i c jest prawidłowa
odpowiedź

167. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator:

 • na wyraźne polecenie przełożonego dokonuje jego naprawy
 • zgłasza awarię do UDT
 • wstrzymuje eksploatację urządzenia i powiadamia przełożonego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

168. Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując:

 • do przodu
 • do tyłu
 • w obu kierunkach
 • hamulec sprawdza tylko konserwator
odpowiedź

169. Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców:

 • zgodnie z terminami zawartymi w instrukcji konserwacji
 • raz na miesiąc
 • raz na tydzień
 • zawsze przed rozpoczęciem pracy
odpowiedź

170. Schodząc z fotela operatora, obsługujący wózek powinien:

 • zawsze załączyć hamulec postojowy
 • załączyć hamulec postojowy tylko w przypadku postoju wózka na wzniesieniu
 • unieść widły na maksymalną wysokość
 • przechylić maszt w pozycję „na siebie”
odpowiedź

171. Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje:

 • sprawdzenie czy nie wystąpiły pęknięcia
 • sprawdzenie stanu rolek prowadzących
 • sprawdzenie ogranicznika krańcowego położenia karetki
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

172. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy:

 • manipulować pochyłem masztu w zależności od ukształtowania terenu
 • poruszać się z masztem przechylonym „na siebie”
 • transportować ładunek w dowolny wybrany przez operatora sposób
 • manipulować pochyłem masztu w zależności od prędkości poruszania się
odpowiedź

173. Ładunek należy transportować:

 • na wysokości powyżej linii wzroku operatora, jeżeli poprawia to widoczność
 • na wysokości około 20-30 cm nad poziomem podłoża
 • na dowolnej wysokości
 • na wysokości ok 90 cm
odpowiedź

174. Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator:

 • porusza się przodem
 • porusza się tyłem
 • zachowuje szczególną ostrożność
 • odpowiedź b i c jest prawidłowa
odpowiedź

175. Podczas wjazdu na pochyłą rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator:

 • korzysta z pomocy drugiej osoby
 • porusza się przodem
 • porusza się tyłem
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

176. Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest:

 • zabronione
 • dozwolone
 • dopuszczalne pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
 • dopuszczalne pod warunkiem obciążenia wózka ładunkiem uniesionym na minimalną wysokość
odpowiedź

177. Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien:

 • jechać tyłem
 • jechać przodem, z pomocą osoby informującej o zagrożeniach
 • poruszać się z bezpieczną prędkością
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

178. Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy:

 • unikać gwałtownych skrętów
 • przewozić ładunek na wysokości transportowej
 • dostosować prędkość jazdy do panujących warunków
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

179. Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany:

 • w dół
 • w górę
 • poziomo
 • pozycja nie ma znaczenia
odpowiedź

180. Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy:

 • detektora gazu
 • specjalnego środka
 • wody mydlanej
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

181. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10°C:

 • jest dozwolona pod warunkiem wyposażenia wózka w ogrzewanie kabiny operatora
 • jest dozwolona jeśli instrukcja eksploatacji na to zezwala
 • jest zabroniona z uwagi na możliwości utraty przyczepności
 • jest zabroniona z uwagi na zmianę parametrów technicznych oleju hydraulicznego
odpowiedź

182. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30°C:

 • jest zabroniona z uwagi na pogorszenie warunków pracy operatora
 • jest dozwolona pod warunkiem wyposażenia wózka w klimatyzowaną kabinę operatora
 • jest zabroniona z uwagi na zmianę parametrów technicznych oleju hydraulicznego
 • jest dozwolona jeśli instrukcja eksploatacji na to zezwala
odpowiedź

183. W oparciu o tabelę określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału:

 • 1320 kg
 • 1100 kg
 • 2700 kg
 • 2200 kg

tabela maksymalne obciążenie

odpowiedź

184. W oparciu o tabelę, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm:

 • gniazdo 1
 • gniazdo 2
 • gniazdo 3
 • gniazdo 4

tabela 184 najwyższe gniazdo ładunkowe

odpowiedź

185. Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać:

 • masę towaru i obciążenie maksymalne gniazda regału
 • masę towaru i obciążenie minimalne ramy regału
 • wymiary zewnętrzne transportowanego ładunku
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

186. Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien:

 • jechać tyłem
 • jechać przodem wychylając się poza obrys wózka
 • jechać przodem korzystając z pomocy drugiej osoby
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

187. Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

 • na masę i wymiary baterii
 • na pojemność baterii
 • na dane adresowe producenta baterii
 • odpowiedzi a i b są prawidłowe
odpowiedź

188. Przyczyną utraty stateczności wózka może być:

 • zbyt niskie ciśnienie w oponach
 • szybka jazda w zakrętach
 • gwałtowne hamowanie przy jeździe z ładunkiem
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

189. Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona:

 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w protokole badania wystawionym przez UDT
 • w decyzji zezwalającej na eksploatację
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

190. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie:

 • układu hydraulicznego
 • układu hamulcowego
 • układu kierowniczego
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

191. Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy:

 • zapoznać się z właściwym diagramem udźwigu
 • zgłosić do UDT w celu wykonania badania technicznego
 • sprawdzić, czy zakres posiadanych uprawnień do obsługi obejmuje zamontowany osprzęt
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

192. Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowczą operator powinien sprawdzić:

 • kąt nachylenia rampy, oraz zdolność wózka do pokonywania wzniesień
 • nośność rampy
 • ciężar ładunku oraz masę własną wózka
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

193. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy:

 • przestrzegać przepisów BHP
 • stosować się do znaków, oznaczeń i symboli umieszczonych w obszarze pracy wózka
 • przestrzegać instrukcji obsługi wózka
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

194. Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka:

 • w instrukcji eksploatacji wózka
 • na tabliczce znamionowej wózka
 • na diagramie udźwigu
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

195. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy:

 • zapoznać się z zakresem pracy
 • określić masę transportowanego ładunku
 • sprawdzić, czy osprzęt wózka jest właściwie dobrany do ładunku
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

196. Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły:

 • jest dozwolona wyłącznie po uzgodnieniu szczegółowych warunków eksploatacji z UDT
 • jest dozwolona bez dodatkowych wymagań
 • jest zabroniona
 • jest dozwolona za zgodą właściciela zakładu bez dodatkowych wymagań
odpowiedź

197. W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator:

 • stara się opuścić kabinę wózka (przed jego wywróceniem się)
 • pozostaje w kabinie
 • utrzymuje pozycję siedzącą trzymając się mocno kierownicy
 • odpowiedź b i c jest prawidłowa
odpowiedź

198. W chwili wywracania się wózka należy:

 • niezwłocznie wyskoczyć z kabiny
 • ostro zahamować
 • skręcić gwałtownie koła w kierunku przechylenia, by spróbować zapobiec wywróceniu
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

199. Wózek może stracić stateczność na skutek:

 • podnoszenia ładunku o ciężarze większym niż udźwig wózka
 • wykonywania gwałtownych skrętów kół podczas jazdy
 • zawracania wózkiem na wzniesieniu
 • wszystkie powyżej są prawidłowe
odpowiedź

200. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić:

 • 3 cm
 • 3 mm
 • 3%
 • 10%
odpowiedź

201. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi:

 • 3% całkowitej ilości płytek
 • 6 sztuk na długości 30 ogniw
 • 1 sztuka na każdy metr łańcucha
 • 0
odpowiedź

202. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty} wynosi:

 • 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
 • 57 mm przy grubości nominalnej 60 mm
 • 36 mm przy grubości nominalnej 40 mm
 • zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł
odpowiedź

203. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:

 • 27 mm przy grubości nominalnej 30 mm
 • 57 mm przy grubości nominalnej 60 mm
 • 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
 • zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł
odpowiedź

204. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:

 • 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
 • 55 mm przy grubości nominalnej 60 mm
 • 40 mm przy grubości nominalnej 60 mm
 • zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł
odpowiedź

205. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:

 • 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
 • 45 mm przy grubości nominalnej 50 mm
 • 50 mm przy grubości nominalnej 60 mm
 • zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł
odpowiedź

206. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi:

 • 1 cm
 • 3%
 • 3 stopnie
 • 0 stopni
odpowiedź

207. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:

 • 4836 mm
 • 4030 mm
 • 3100 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

diagram udźwigu i rysunek

odpowiedź

208. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:

 • 3100 mm
 • 4836 mm
 • 4030 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

diagram udźwigu i rysunek

odpowiedź

209. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:

 • 3510 mm
 • 4212 mm
 • 2700 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

diagram udźwigu rysunek

odpowiedź

210. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:

 • 4212 mm
 • 2700 mm
 • 3520 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

diagram udźwigu i rysunek maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia

odpowiedź

211. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:

 • 2600 mm
 • 3380 mm
 • 4056 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

diagram udźwigu i rysunek maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku

odpowiedź

212. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:

 • 4056 mm
 • 2600 mm
 • 3380 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

diagram udźwigu i rysunek maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku

odpowiedź

213. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:

 • 3640 mm
 • 4368 mm
 • 2800 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

diagram udźwigu i rysunek maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia

odpowiedź

214. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:

 • 2800 mm
 • 3640 mm
 • 4368 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

diagram udźwigu i rysunek maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia

odpowiedź

215. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A:

 • 2350 mm
 • 3300 mm
 • 1400 mm
 • 1300 mm

diagram udźwigu i rysunek maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia

odpowiedź

216. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A:

 • 700 mm
 • 1200 mm
 • 4500 mm
 • 1800 mm

diagram udźwigu i rysunek maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia

odpowiedź

217. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek:

 • Regał 1
 • Regał 2
 • Regał 3
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

diagram udźwigu i rysunek regał

odpowiedź

218. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek:

 • Regał 1
 • Regał 2
 • Regał 3
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

wózek widłowy

odpowiedź

219. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek:

 • Regał 1
 • Regał 2
 • Regał 3
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa

test na wózek

odpowiedź

220. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A:

 • 5940 mm
 • 7890 mm
 • 3600 mm
 • 4500 mm

diagram udźwigu i rysunek maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku

odpowiedź

221. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B:

 • 5940 mm
 • 7890 mm
 • 3600 mm
 • 4500 mm

diagram udźwigu i rysunek maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku

odpowiedź

222. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A:

 • 4860 mm
 • 8820 mm
 • 7070 mm
 • 10820 mm

diagram udźwigu i rysunek maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku

odpowiedź

223. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B:

 • 4860 mm
 • 5660 mm
 • 7070 mm
 • 10820 mm

diagram udźwigu i rysunek maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku

odpowiedź

224. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m:

 • 1300 kg
 • 1500 kg
 • 1700 kg
 • 2000 kg

diagram udźwigu maksymalny udźwig wózka

odpowiedź

225. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m:

 • 1400 kg
 • 1200 kg
 • 1000 kg
 • 1300 kg

diagram udźwigu maksymalny udźwig wózka

odpowiedź

226. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m:

 • 4,5 t
 • 4,0 t
 • 3,5 t
 • 3,0 t

diagram udźwigu maksymalna masa ładunku o wymiarach podstawy

odpowiedź

227. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m:

 • 2,5 t
 • 3,5 t
 • 4,5 t
 • 3,0 t

diagram udźwigu maksymalna masa ładunku o wymiarach podstawy

odpowiedź

228. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B:

 • 1300 kg
 • 1400 kg
 • 1600 kg
 • 2300 kg

diagram udźwigu i rysunek maksymalna masa ładunku

odpowiedź

229. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony A:

 • 1500 kg
 • 2000 kg
 • 2300 kg
 • 2500 kg

diagram udźwigu i rysunek maksymalna masa ładunku

odpowiedź

230. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B:

 • 1100 kg
 • 1450 kg
 • 1800 kg
 • 2300 kg

diagram udźwigu i rysunek maksymalna masa ładunku

odpowiedź

231. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A:

 • 1500 kg
 • 2000 kg
 • 2300 kg
 • 1800 kg

diagram udźwigu i rysunek maksymalna masa ładunku

odpowiedź

232. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A:

 • 2695 kg
 • 3185 kg
 • 3500 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

diagram udźwigu i rysunek maksymalna masa ładunku

odpowiedź

233. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B:

 • 2695 kg
 • 3500 kg
 • 3185 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

diagram udźwigu i rysunek maksymalna masa ładunku

odpowiedź

234. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm:

 • 2400 kg
 • 3600 kg
 • 3500 kg
 • 1500 kg

diagram udźwigu maksymalny udźwig wózka

odpowiedź

235. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm:

 • 3300 kg
 • 4000 kg
 • 3400 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

diagram udźwigu maksymalny udźwig wózka

odpowiedź

236. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm:

 • 4000 kg
 • 2700 kg
 • 3400 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

diagram udźwigu maksymalny udźwig wózka

odpowiedź

237. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B:

 • 3400 kg
 • 2900 kg
 • 2700 kg
 • 3600 kg

diagram udźwigu i rysunek maksymalna masa ładunku

odpowiedź

238. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A:

 • 2900 kg
 • 3600 kg
 • 3400 kg
 • 3200 kg

diagram udźwigu i rysunek maksymalna masa ładunku

odpowiedź

239. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B:

 • 1000 kg
 • 1200 kg
 • 1500 kg
 • 2300 kg

diagram udźwigu i rysunek maksymalna masa ładunku

odpowiedź

240. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:

 • 1600 kg
 • 1900 kg
 • 2300 kg
 • 2500 kg

diagram udźwigu i rysunek maksymalna masa ładunku

odpowiedź

241. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:

 • 400 kg
 • 600 kg
 • 1500 kg
 • 2000 kg

diagram udźwigu i rysunek maksymalna masa ładunku

odpowiedź

242. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B:

 • 400 kg
 • 600 kg
 • 1500 kg
 • 2000 kg

diagram udźwigu i rysunek maksymalna masa ładunku

odpowiedź

243. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:

 • 1400 kg
 • 1255 kg
 • 1040 kg
 • 840 kg

diagram udźwigu i rysunek maksymalna masa ładunku

odpowiedź

244. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B:

 • 1400 kg
 • 1255 kg
 • 1040 kg
 • 840 kg

diagram udźwigu i rysunek maksymalna masa ładunku

odpowiedź

245. Święcąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o:

 • zbyt niskim poziomie płynu w układzie hamulcowym
 • podwyższonej temperaturze silnika
 • zbyt niskim ciśnieniu oleju
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa

245 kontrolka ciśnienia oleju

odpowiedź