Szkolenia BHP

Obowiązkowe szkolenia okresowe BHP dla firm, co warto wiedzieć o terminach i zakresie?

31 lipca 2017

Większość pracodawców zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest regularne przeprowadzanie szkoleń okresowych w swojej firmie. Jednak nie wszyscy wiedzą, że niezastosowanie się do obowiązujących terminów szkoleń mogą skutkować nałożeniem kary na właściciela firmy. To samo tyczyć się będzie odpowiedniego zakresu kursu, dlatego warto odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania dotyczące szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czy okresowe szkolenia BHP są obowiązkowe?

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek organizowania wstępnych oraz okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczyć to będzie wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a także praktykantów oraz osoby na umowie czasowej.

Jest jednak kilka sytuacji, w których szkolenia BHP nie muszą być przeprowadzone. Pierwsza dotyczyć będzie jednoosobowej działalności gospodarczej – jako, iż właściciel nie zatrudnia żadnych pracowników, nie podlega tym przepisom.

Drugi przypadek ma miejsce wtedy, gdy osoba zatrudniona posiada aktualne zaświadczenie o odbyciu okresowego szkolenia BHP od poprzedniego pracodawcy, a zakres wykładów pokrywa się z zagrożeniami występującymi na aktualnym stanowisku. W szkoleniu okresowym nie musi również uczestniczyć pracownik, z którym podpisywana jest kolejna umowa na to samo stanowisko. Przy okazji warto jednak pamiętać, że szkolenia wstępne z BHP zawsze muszą być organizowane i od nich nie ma wyjątków.

Kto musi uczestniczyć w okresowym szkoleniu BHP?

Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy dokładnie precyzują, kto podlega obowiązkowym szkoleniom okresowym z BHP. Są to:

  • osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych,

  • kierownicy, brygadziści oraz inne osoby kierujące pracownikami lub będące pracodawcami,

  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

  • pracownicy inżynieryjno-techniczny,

  • pracownicy administracyjno-biurowi,

  • osoby niewymienione w powyższych punktach, które podczas odbywania pracy są narażone na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia.

Kiedy należy przeprowadzić szkolenie okresowe bhp?

Trzeba pamiętać, że szkolenia okresowe BHP przeprowadza się w celu zaktualizowania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dlatego tak ważne jest ich regularne organizowanie. Szkolenie okresowe może przybrać formę kursu, seminarium lub samokształcenia.

Ze względu na odmienny charakter pracy, pracownicy zajmujący określone stanowiska powinni mieć przeprowadzane szkolenia w innych terminach.

Co 5 lat w okresowych szkoleniach BHP muszą uczestniczyć: kierownicy, brygadziści i inne osoby kierujące pracownikami oraz pracodawcy, pracownicy służby bhp, a także pracownicy inżynieryjno-techniczni. Pracownicy administracyjno-biurowi podlegają szkoleniom okresowym co 6 lat, a osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych – co 3 lata. W przypadku gdy na danym stanowisku występuje bardzo duże zagrożenie bezpieczeństwa pracowników, szkolenie powinno odbyć się raz w roku.

Zakres tematyczny szkolenia okresowego BHP

Zakres tematyczny szkolenia okresowego BHP będzie różnić się ze względu na zajmowane stanowisko pracy. Dlatego warto zatrudniać do tego wyspecjalizowane firmy zewnętrzne, które znają dokładne regulacje w tym zakresie.

Podczas takiego szkolenia muszą zostać podjęte tematy związane z regulacjami prawnymi z zakresu BHP, postępowaniem w przypadku zagrożeń oraz omówienie metod ochrony przed nimi, a także kwestie dotyczące organizacji oraz ergonomii stanowiska pracy.

Szkolenie powinno obejmować również zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Jak widać, organizacja okresowych szkoleń BHP nie jest prostym zadaniem, dlatego zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Dzięki naszemu doświadczeniu wiemy, jak organizować kursy, by nie tylko przekazać potrzebną wiedzę, niezbędną do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu, ale także potrafimy zainteresować tą tematyką każdego pracownika.