Pracownik spełniający wymogi BHP

Szkolenia BHP dla pracowników, pracodawców i osób kierujących pracownikami – co ile lat, o czym trzeba wiedzieć?

23 października 2018

Problematyka BHP to często aspekt, o którym zapominamy podejmując nową pracę, czasem świadcząc już pracę wpadamy w rutynę, umyka nam to co niezwykle ważne – bezpieczeństwo i higiena pracy. Dlatego istotne są szkolenia BHP. Czym są, co trzeba wiedzieć na temat szkoleń BHP?


Czym są szkolenia BHP dla pracowników?

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić zatrudnianym pracownikom, uczniom szkół zawodowych i studentom odbywającym praktykę przeszkolenie w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy. Szkolenie musi dotyczyć przede wszystkim specyfiki i rodzaju pracy jaką wykonujemy. Pracownik dowiaduje się, jakie przysługują mu uprawnienia i jakie ma obowiązki. Podczas takiego szkolenia dowiemy się, jakie zagrożenia niesie wykonywana praca, co robić aby uniknąć ryzyka, w jaki sposób nie dopuszczać do niebezpiecznych sytuacji. Poznamy również podstawy i sposoby udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia BHP, jak i badania BHP, realizowane są na koszt pracodawcy, muszą odbywać się w czasie pracy. Jeśli istnieje konieczność przeprowadzenia szkolenia poza normowanym czasem pracy pracownikowi przysługują godziny nadliczbowe. Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Kiedy trzeba odbyć szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne organizowane jest przed dopuszczeniem do pracy nowo zatrudnionych pracowników. Nie jest obowiązkowe w przypadku, kiedy pracownik rozpoczyna pracę na takim samym stanowisku, na jakim świadczył pracę bezpośrednio przed zawarciem nowej umowy o pracę.

Szkolenie wstępne składa się z dwóch etapów:

  1. Instruktaż ogólny – przeprowadzany jest przez pracownika obsługi BHP w firmie lub pracodawcę przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Osoba przeprowadzająca instruktaż musi mieć aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP. Podczas instruktażu pracownik poznaje podstawowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy a także zasady udzielania pierwszej pomocy.
  2. Instruktaż stanowiskowy – przeprowadzany jest przez pracodawcę lub osobę kierującą pracownikami przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Zapewnia uczestnikom poznanie metod bezpiecznej pracy, ochrony przed zagrożeniami na danym stanowisku.

Ile ważne jest szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne BHP ważne jest przez okres jednego roku od dnia przeprowadzenia szkolenia. Kolejnym szkoleniem w zakresie BHP jest już szkolenie okresowe.

Kiedy trzeba odbyć szkolenie okresowe BHP?

Pierwsze szkolenie okresowe pracownika musi zostać przeprowadzone przed upływem 12 miesięcy od podjęcia pracy. Szkolenie okresowe przeprowadzane jest w celu utrwalenia wiedzy i zaktualizowania umiejętności w tematyce BHP.

Ile ważne jest szkolenie okresowe BHP?

Co ile lat należy przeprowadzać szkolenie BHP w pracy uzależnione jest od rodzaju wykonywanych obowiązków. I tak:

  1. Nie rzadziej niż raz na 3 lata – szkolenie organizuje się dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Jeżeli na stanowisku występuje szczególnie duże zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia – nie rzadziej niż raz na 1 rok.
  2. Nie rzadziej niż raz na 5 lat – przeprowadzane jest szkolenie BHP dla osób kierującymi pracownikami oraz szkolenie BHP dla pracodawcy, dla kierowników, brygadzistów oraz mistrzów. Okres ten dotyczy również pracowników inżynieryjno-technicznych, konstruktorów maszyn, projektantów, technologów, organizatorów produkcji oraz pracowników służby BHP, osób wykonujących zadania służby BHP. Dotyczy też pracowników, w przypadku których specyfika pracy jest związana z narażeniem na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych, niebezpiecznych dla zdrowia.
  3. Nie rzadziej niż raz na 6 lat – dla pracowników administracyjno-biurowych oraz innych nie wymienionych powyżej

Jakie szkolenia BHP dla pracodawców?

Pracodawcy zobowiązani są do odbycia szkolenia BHP w zakresie jaki jest niezbędny do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Pracodawca powinien uczestniczyć zarówno w szkoleniach wstępnych jak i okresowych.

Wyróżniamy dwa rodzaje szkoleń dla pracodawców:

  1. Dla wszystkich pracodawców – obowiązek odbycia tego szkolenia powstaje w momencie zatrudnienia pierwszego pracownika (nowe przedsiębiorstwa) lub w momencie objęcia funkcji pracodawcy (przedsiębiorstwa już działające).
  2. Dla osób, które poza funkcją pracodawcy wykonują zadania służby BHP – takie szkolenie jest obligatoryjne przed rozpoczęciem wykonywania zadań BHP.

Jakie szkolenia BHP dla osób kierujących pracownikami?

Osoby kierujące pracownikami muszą zostać przeszkolone dodatkowo w zakresie powierzonych im obowiązków. Obowiązek powstaje jeżeli, takiej osobie, została powierzona odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i zasad BHP przez pracowników.

Dodatkowo, pierwsze szkolenie okresowe BHP osób kierujących pracownikami powinno odbyć się w terminie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy na takim stanowisku.

Czym są firmy szkoleniowe BHP?

Są to firmy świadczące usługi w ramach organizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Firmy takie przejmują zadania służby BHP zakładach pracy. Zajmują się nie tylko organizacją szkoleń wstępnych i okresowych, kursów BHP ale pełnią również nadzór nad procedurami firmy w tej problematyce, jak np. doradztwo prawne w zakresie BHP, inspekcja i nadzór BHP stanowisk pracy. Często przeprowadzają szkolenia multimedialne, w językach obcych, w zależności od potrzeb. Istnieje też możliwość przeprowadzenia szkoleń online. Z obsługi BHP w firmie korzystają różne grupy zawodowe, tematyka i zakres przeprowadzanych szkoleń są dostosowane do potrzeb konkretnych pracowników.